บุคลากร


นายมานพ บุญมา
ผู้อำนวยการ

นางสาวจารุวรรณ วงศ์ษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษณะ กันตีมูล
ครูชำนาญการ

นายมานพ วงศ์จู
ครูชำนาญการ

นายจตุพงษ์ ต๋าคำ
ครูชำนาญการ

นางพัชรีว่องไว
ครู ค.ศ.1

นางสาวปัญชรีย์
วชิรถาวรชัย
ครู ค.ศ.1

นางสาวนฤพาน สุภา
ครู ค.ศ.1

นายอัฐกานต์ เติ๊กทอน
ครู ค.ศ.1

นางสาวดวงนภา สายธารฟ้า
ครู ค.ศ.1

นายณัฐวุฒิ งามหมู่
ครู ค.ศ.1

นางสาวปวีณา ถาธง
ครู ค.ศ.1

นางสาวอรทัย ชัยนคร
ครูผู้ช่วย

นายวรการ ประพัฒน์สิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา ศรีเพชร
ครูผู้ช่วย

นายสมชาย สายผาบ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมัณฑนา มะโนปัน
ครูพี่เลี้ยง

ว่าที่ร้อยตรีภรากรณ์ ว่องไว
ครูวิกฤต

นางสาวสุชาดา รูปสอาด
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวรัตนากร แสนพิลุม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเล็ก ผิวใส
ช่างไม้ชั้น 4