กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษาสีขาว ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงป็อก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม