กิจกรรมกีฬา กรีฑาสี ม่วงป็อกเกม 2563

2-3 ธันวาคม 2563 ภาพกิจกรรมงานกีฬากรีฑาสี ม่วงป็อกเกม ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรม 1 ขบวนคณะสี พิธีเปิด
ภาพกิจกรรม 2 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
าพกิจกรรม 3 มอบรางวัล