ประชุมกรรมการสถานศึกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงป็อก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม