กิจกรรมกีฬา กรีฑาสี ม่วงป็อกเกม 2562

วันที่ 28 พ.ย. 2562
28 พ.ย 2562 ภาพกิจกรรมงานกีฬากรีฑาสี ม่วงป็อกเกม ประจำปี 2562
-ภาพกิจกรรม 1 ขบวนคณะสี พิธีเปิด
-ภาพกิจกรรม 2 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน
-ภาพกิจกรรม 3 มอบรางวัลและพิธีปิด
การแสดงพิธีเปิด