วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 ก.ค. 62

๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านม่วงป็อกจัดพิธีสวนสนาม เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนืองในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม