งานปัจฉิมนิเทศ รุ่น ช่ออัมพวัน ๖๑

วันที่ 26 มีนาคม 2562

26 มีนาคม. 2562 โรงเรียนบ้านม่วงป็อกได้พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ อนุบาล 3 ช่ออัมพวัน 61

ภาพกิจกรรม